Zadania i odpowiedzialność drużynowego na obozie

zadania i odpowiedzialność drużynowego

W odróżnieniu od klasycznych kolonii i biwaków, na obozie harcerskim występuje wyraźny podział funkcji kadry dbającej o bezpieczeństwo, a także wśród samych uczestników. Wynika to z przepisów przyjętych przez Związek Harcerstwa Polskiego, które określają m.in. zadania i odpowiedzialność drużynowego. W tym artykule przyjrzymy się więc, jakie obowiązki pełni osoba na tym stanowisku i kto może nią zostać.

Podział funkcji na obozie harcerskim

Podstawową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego jest drużyna harcerska, starszoharcerska lub wędrownicza, a do jej szeregowych członków zalicza się dzieci i młodzież należącą do tych grup.

Aby dana drużyna mogła rozpocząć działalność harcerską, niezbędne jest:

 • uzyskanie akceptacji komendanta właściwego hufca,
 • zatwierdzenie na okres próbny programu pracy drużyny w komendzie właściwego hufca,
 • spełnienie przez drużynowego określonych warunków.

Kto może zostać drużynowym?

Według przepisów ZHP, funkcję drużynowego może pełnić osoba, która:

 • ukończyła 16. rok życia,
 • jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego (w przypadkach uzasadnionych, komendant może taką funkcję powierzyć osobie, która posiada otwartą próbę przewodnikowską),
 • ukończyła kurs drużynowych z metodyki reprezentowanej w drużynie,
 • złożyła pisemne zobowiązanie do prowadzenia drużyny i podpisała umowę odnośnie pełnienia funkcji,
 • posiada wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą z określonym rodzajem niepełnosprawności (w przypadku drużyn integracyjnych).

baner

Role i obowiązki każdego z liderów – zadania drużynowego

Przepisy Związku Harcerstwa Polskiego określają role i obowiązki każdego z liderów. Osoba, która spełni powyższe wymogi i zacznie pełnić swoją funkcję, ma za zadanie m.in.:

 • dbać o zdrowie i bezpieczeństwo członków drużyny,
 • nadzorować i wspierać wychowawczy proces, który zachodzi w drużynie,
 • opracowywać program pracy oraz oceniać jego realizację,
 • prowadzić dokumentację drużyny,
 • prowadzić ewidencję członków drużyny w systemie ZHP,
 • dokonywać zbiórek członkowskich.

Bardzo ważną rolę drużynowego jest dbanie o zapewnienie ciągu wychowawczego młodych harcerzy, a także czynny udział w życiu hufca.

W jaki sposób drużynowy współpracuje z opiekunem?

W prowadzeniu drużyny pomaga drużynowemu przynajmniej jeden poboczny. Warto zaznaczyć, że drużynie koedukacyjnej co najmniej jeden poboczny powinien być płci przeciwnej niż drużynowy. Oprócz tego, drużynowy powołuje również zastępowych, a jeśli zachodzi taka potrzeba również innych funkcyjnych drużyny.

ZAPISZ SIĘ NA KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU I ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA DO PRACY JAKO OPIEKUN NA OBOZIE HARCERSKIM

Przepisy wskazują również na to, w jaki sposób drużynowy współpracuje z opiekunem. Otóż osoba pełniąca tę funkcję pomaga drużynowemu dbając o:

 • bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny,
 • aspekty finansowe i majątkowe drużyny,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • nadzorowanie pracy wychowawczej, która prowadzona jest w drużynie.

Zadania i obowiązki drużynowego oraz opiekuna w zakresie dokumentacji

Z uwagi na fakt, iż obozy harcerskie podlegają nie tylko ogólnym przepisom odnośnie wypoczynku dzieci i młodzieży, ale również ZHP, drużynowy wraz z opiekunem prowadzi i przechowuje niezbędne dokumenty, do których zalicza się m.in.:

 • książkę pracy drużyny zawierającą rozkazy drużynowego,
 • program pracy drużyny,
 • zgody rodziców na przynależność dzieci i młodzieży do lat 16, a także deklaracje członkowskie osób powyżej 16. roku życia,
 • dokumenty finansowe.

drużynowy zadania i odpowiedzialność

Kurs na Wychowawcę Wypoczynku, czyli jak zdobyć przygotowanie do pracy na obozach harcerskich

Aby podjąć pracę opiekuńczo-wychowawczą na obozie harcerskim, nie trzeba pełnić funkcji drużynowego. Stanowisko opiekuna podczas tego typu wyjazdach wypoczynkowych dzieci i młodzieży może przynieść równie wiele satysfakcji i niezwykle cennym źródłem doświadczenia, które można wykorzystać w dalszym rozwoju zawodowym.

Merytoryczne przygotowanie do pracy podczas obozów harcerskich jako wychowawca wypoczynku umożliwia realizacja Kursu na Wychowawcę Wypoczynku. Jedynymi wymogami do zapisania się na kurs jest ukończenie 18 lat oraz średnie wykształcenie.

Program stworzony w oparciu o aktualne przepisy i wymogi zawiera zagadnienia dotyczące:

 • organizacji i planowania pracy opiekuńczej oraz zajęć,
 • bezpieczeństwa uczestników,
 • zajęć kulturalno-oświatowych i praktyczno-technicznych,
 • ruchu i rekreacji.