Dokumentacja kierownika kolonii 2024 – co warto o niej wiedzieć?

dokumentacja kierownika kolonii 2024

Każdego roku w przerwie od zajęć szkolnych dzieci i młodzież wyrusza na zorganizowane wyjazdy kolonijne. Niezależnie od wybranego miejsca wypoczynku i czasu trwania, zaplanowane aktywności muszą się odbywać pod czujnym okiem kadry wypoczynku – wychowawców na czele z kierownikiem kolonii. Do jego obowiązków należy m.in. wypełnianie ważnych dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem wyjazdu. Jak wygląda dokumentacja kierownika kolonii 2024?

Kierownik wypoczynku – wymagania dotyczące stanowiska

Niezależnie od formy wypoczynku, czasu trwania oraz aktywności zaplanowanych w programie wyjazdu, każdy organizator musi spełnić szereg wymogów, które umożliwią organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednym z nich jest zatrudnienie wychowawców oraz kierownika wypoczynku, czyli osób dbających nie tylko o bezpieczeństwo uczestników, ale dopełnienie szeregu formalności związanych z kolonią.

Stanowisko kierownika wypoczynku to niezwykle odpowiedzialna funkcja, do pełnienia której nie wystarczą jedynie odpowiednie kompetencje miękkie niezbędne do efektywnego zarządzania grupą. Dla kierownika wypoczynku wymagania dotyczące stanowiska określone zostały w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Według zawartych w nim przepisów, stanowisko kierownika kolonii może objąć osoba:

 • pełnoletnia,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie (istnieją wyjątki m.in. w postaci instruktorów harcerskich),
 • która ukończyła Kurs Kierownika Wypoczynku,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej bądź opiekuńczo-wychowawczej w ciągu ostatnich 15 lat (istnieją wyjątki m.in. w postaci osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ NA TEMAT SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI REALIZAJĄC KURS KIEROWNIKA KOLONII

Dokumentacja kierownika kolonii jednym z wielu zadań

Powyższe wymogi wynikają z szerokiego zakresu obowiązków, jakich musi dopilnować w swojej pracy kierownik kolonii. Oprócz ogólnego nadzoru nad przebiegiem całego wyjazdu:

 • opracowuje plan pracy i rozkład dnia,
 • ustala i przydziela zakres czynności nie tylko wychowawcom, ale również zatrudnionym w zależności od specyfiki wyjazdu trenerowi lub instruktorowi sportu,
 • przekazuje organizatorowi po zakończeniu wypoczynku kart kwalifikacyjnych oraz dziennika zajęć,
 • dokonuje podziału uczestników kolonii na grupy,
 • przestrzega bezpiecznych oraz higienicznych warunków wypoczynku,
 • sporządza, uzupełnia i dysponuje wymaganą dokumentacją.

Dokumentacja kierownika kolonii 2024

Szeroki zakres obowiązków kierownika kolonii nie dotyczy więc jednak samego przestrzegania bezpiecznego przebiegu kolonii. Do jego zadań należy również wiele kwestii formalnych – to on opracowuje program i regulamin wypoczynku, który będzie przestrzegany później przez uczestników.

To jednak nie wszystkie dokumenty kolonijne, jakie kierownik musi posiadać podczas ewentualnej kontroli kuratorium. Do niezbędnych zalicza się także:

 • karty kwalifikacyjne każdego uczestnika,
 • zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku przez organizatora,
 • wyszczególniony zakres czynności przypisany wychowawcom i innym pracownikom,
 • dziennik zajęć wszystkich grup,
 • dokumentację medyczną oraz powypadkową (jeśli doszło do takiego zdarzenia podczas trwania kolonii).

Dziennik wychowawcy kolonijnego ważny dla kierownika

Dokumentacja kierownika kolonii 2024 jest jednak znacznie obszerniejsza i uzależniona jest od specyfiki danego wyjazdu. Przykładowo w przypadku prowadzenia własnej stołówki, kierownik musi posiadać jadłospis. Z kolei, gdy podczas organizacji wyjazdu korzystano z dotacji finansowych, kierownik powinien być w posiadaniu odpowiedniej dokumentacji finansowej.

kierownik kolonii dokumenty 2024

Choć osoba na tym stanowisku może prowadzić własny dziennik kierownika wypoczynku, w którym będzie odnotowywać wszystkie ważne sytuacje, obowiązkowo musi być w posiadaniu dziennika wychowawcy kolonijnego. Osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad uczestnikami zapisuje w niej informacje m.in. na temat:

 • miejsca i organizatora wypoczynku,
 • uczestników grup,
 • realizowanych zadań,
 • treści zajęć.

Kurs Kierownika Wypoczynku – zdobądź wymagane uprawnienia

Osoba na stanowisku kierownika wypoczynku bez problemu może poradzić sobie z wyżej wyszczególnioną dokumentacją wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji Kursu Kierownika Wypoczynku, który w swojej ofercie posiada Centrum Doskonalenia Zawodowego.

W programie kursu znajdują się zagadnienia dotyczące:

 • planowania pracy wychowawczej,
 • organizacji wypoczynku,
 • prowadzenia dokumentacji,
 • bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników,
 • organizacji pracy kierownika kolonii.