Czy kierownik wycieczki może być opiekunem?

Okres wiosenno-letni to czas, w którym szkoły organizują najwięcej wycieczek szkolnych. Nic dziwnego, ponieważ to zazwyczaj w tym czasie aura najbardziej sprzyja odpoczynkowi od zajęć szkolnych. Bez względu jednak na warunki pogodowe, każda szkoła musi spełnić warunki organizacyjne tego typu wyjazdów. Jednym z nich jest zatrudnienie kierownika oraz wychowawcy (opiekuna), czyli kadry dbającej o ich bezpieczny przebieg. W tym artykule rozwiejemy wątpliwości na temat tego, czy kierownik wycieczki może być opiekunem.

Kim jest opiekun wycieczki?

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, warto przyjrzeć się najpierw tym stanowiskom oraz samemu zagadnieniu wycieczki szkolnej. Otóż w odróżnieniu od wypoczynku organizowanego w przerwach od zajęć (np. wakacje, ferie czy przerwa świąteczna), wycieczka szkolna może być organizowana w okresie, w którym trwają zajęcia szkolne.

Jej organizatorem mogą być publiczne szkoły oraz placówki, które muszą zatrudnić m.in. opiekuna wycieczki, czyli osoby odpowiedzialnej za sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami. Do jego zadań należy m.in. współpraca z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i przestrzegania regulaminu. Opiekun nadzoruje zadania przydzielone uczniom, a sam powinien realizować te zlecone przez kierownika wycieczki.

CHCESZ ZDOBYĆ PRZYGOTOWANIE DO PRACY JAKO KIEROWNIK ORAZ OPIEKUN WYCIECZEK? ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Liczba opiekunów na wycieczce szkolnej  – rozporządzenie

Liczebność grup na wycieczkach szkolnych jest bardzo zróżnicowana i każdy zorganizowany wyjazd może wyglądać pod tym względem inaczej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, czyli najważniejszy akt prawny regulujący kwestię wycieczek nie zawiera informacji jednak na temat konkretnej liczby.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wskazuje natomiast, że w trakcie organizacji imprez i wycieczek poza terenem szkoły planując liczbę opiekunów należy wziąć pod uwagę:

  • wiek uczestników,
  • ich stopień rozwoju psychofizycznego,
  • stan zdrowia (oraz ewentualny stopień niepełnosprawności),
  • specyfikę wycieczki i warunki, w jakich będzie się odbywać.

Podpowiedzią w kontekście liczby opiekunów na wycieczce szkolnej może być Rozporządzenie MEN z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. W wyjazdach organizowanych w przerwach od zajęć szkolnych zaleca się obecność 1 opiekuna na 20 osób. W przypadku grup, w której znajdują się dzieci młodsze niż 10 lat, liczba wynosi maksymalnie 15 uczniów na jednego opiekuna.

Kto może być kierownikiem wycieczki szkolnej?

Nieco inaczej kwestia liczebności wygląda w przypadku najważniejszej osoby z grona kadry dbającej o bezpieczeństwo uczestników, czyli kierownika wycieczki. Osoby aspirujące do pełnienia tej funkcji zastanawiają się często, kto może być kierownikiem wycieczki szkolnej. Otóż co do zasady mogą być to pracownicy pedagogiczni szkoły, jednak w zależności od celu i programu, mogą być to również osób spoza tego grona.

kierownik wypoczynku kurs

Jeśli chodzi o specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, kierownik musi posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. Skuteczną formą przygotowania jest Kurs na Kierownika/Opiekuna Wycieczek oferowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej – rozporządzenie wskazuje zakres zadań

Kierownik wycieczki pełni samodzielnie swoją funkcję dbając przede wszystkim o bezpieczny przebieg wyjazdu uczniów. Jeśli chodzi o konkretne obowiązki kierownika wycieczki szkolnej, rozporządzenie wskazuje na te dotyczące m.in.:

  • opracowania programu i regulaminu wycieczki,
  • zapoznawania uczniów, opiekunów oraz rodziców wycieczki z programem i regulaminem,
  • podziału zadań wśród uczniów,
  • dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
  • nadzorowania zaopatrzenia uczniów i opiekunów.

baner

Czy kierownik wycieczki może być opiekunem?

Wiemy już więc kim jest kierownik oraz opiekun wycieczki i poznaliśmy zakres ich zadań. Czy jednak funkcje te mogą być ze sobą łączone? Jak się okazuje – mogą. Wszystko za sprawą § 12 Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, według którego dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna.

Zapisz się na Kurs na Kierownika/Opiekuna Wycieczek i zdobądź przygotowanie do pełnienia obydwu funkcji.