Wychowawca kolonijny – praca samodzielna?

wychowawca kolonijny praca

Z każdym rokiem rośnie liczba zainteresowanych wyjazdami rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w przerwie od zajęć lekcyjnych. W ofertach mogą przebierać jednak nie tylko rodzice uczestników, którzy chcą dokonać trafionego wyboru pod względem miejsca wypoczynku oraz atrakcji. Większa liczba organizowanych wyjazdów to również dużo większe prawdopodobieństwo znalezienia interesującej i dobrze opłacanej oferty prac przez wychowawców kolonijnych, bez których nie może odbyć się żaden tego typu wyjazd. Nie oznacza to jednak, że wychowawcy wycieczki są jedynymi opiekunami grupy. Dla osób, które pełnią funkcję jako wychowawca kolonijny praca polega również na współpracy z kadrą wypoczynku.

Praca wychowawcy kolonijnego – obowiązek organizatora

Jednym z najważniejszych warunków zapewnienia zarówno atrakcyjnego, jak i bezpiecznego wyjazdu jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry wypoczynku. Jest to jeden z wymogów, który musi być spełniony przez organizatora, aby taki wyjazd mógł się odbyć.

Kadra ma za zadanie dopilnować m.in., aby:

 • miejsce noclegowe spełniało warunki pod kątem higieny,
 • wszystkie przejazdy odbyły się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
 • uczestnicy w miejscu wypoczynku lub w jego pobliżu mieli możliwość przygotowania posiłków lub mogli skorzystać z lokalnej gastronomii,
 • program wyjazdu został zrealizowany,
 • wszelkie aktywności i atrakcje odbywały się w bezpiecznych warunkach oraz były dostosowane do wieku i umiejętności uczestników.

Nie tylko wychowawca

Choć to wychowawca wypoczynku (wychowawca kolonijny) sprawuje bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą, w trakcie trwania wyjazdu nie jest jedyną osobą odpowiadającą za kwestie organizacyjne i aspekty związane z bezpieczeństwem. Najważniejszą funkcję pełni bowiem kierownik kolonii, który m.in. opracowuje plan pracy i rozkład dnia, a także przydziela zadania wychowawcom i pozostałym członkom kadry wypoczynku.

W zależności od charakteru wypoczynku zalicza się również do niej:

 • instruktorów sportu,
 • lektorów języka,
 • animatorów kulturalno-oświatowych,
 • instruktorów rekreacji.

wychowawca kolonijny praca

Wychowawca kolonijny – praca dla odpowiedzialnych

Praca jako wychowawca kolonijny daje dużą satysfakcję przede wszystkim osobom, które uwielbiają spędzać czas z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Tego typu wyjazdy to świetna możliwość zdobycia doświadczenia w pracy pedagogicznej i wykorzystania jej w swojej codziennej pracy – np. w szkole.

Warto jednak zwrócić uwagę, że jest to zarazem bardzo odpowiedzialne stanowisko, ponieważ pod opieką jednego wychowawcy może znaleźć się nawet grupa do 20 osób. Jeśli wśród uczestników są dzieci poniżej 10. roku życia, wówczas maksymalnie wychowawca zajmuje się 15-osobową grupą. Pod opieką jednego wychowawcy mogą znaleźć się również 2 osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore.

Obowiązki wychowawcy kolonijnego

Choć praca jako wychowawca kolonijny z pewnością może przynieść wiele satysfakcji oraz pozwolić rozwinąć swoje umiejętności, a także zwiedzić atrakcyjne miejsca wraz z uczestnikami, osoba na tym stanowisku musi w pierwszej kolejności wypełniać swoje obowiązki.

Wychowawca kolonijny ma bowiem za zadanie:

 • przygotować plan zajęć uczestników podzielonych na grupy,
 • zapoznać się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wyjazdu i poinformować kierownika kolonii o specjalnych potrzebach każdego z nich,
 • sprawować opiekę nad dziećmi w trakcie wypoczynku,
 • zapewnić bezpieczeństwo we współpracy z pozostałymi członkami kadry wypoczynku,
 • wykonywać czynności zlecone przez kierownika wypoczynku i wspierać go w jego zadaniach.

Praca dla wychowawcy kolonijnego – kiedy i gdzie może znaleźć zatrudnienie?

Obowiązek zatrudnienia wychowawcy kolonijnego mają wszyscy organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży. Oznacza to, że pracodawcą opiekuna może być szkoła, placówka oświatowa, a także firmy podlegające pod ustawę o usługach turystycznych. Jako podmiot uprawniony do organizowania wypoczynku przepisy wskazują także osoby fizyczne oraz osoby prawne nieposiadające osobowości prawnej.

Praca dla wychowawcy kolonijnego jest najczęściej sezonowym źródłem dochodu, ponieważ wypoczynek w formie biwaków, kolonii czy zimowisk organizowany jest w przerwach od zajęć, czyli w:

 • wakacje,
 • ferie zimowe,
 • okresie świątecznym – w okolicach Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

Wychowawca kolonijny – praca nie dla wszystkich

Choć praca wychowawcy może przynieść wiele satysfakcji łącząc przyjemne zwiedzanie różnych zakątków ze zdobywaniem doświadczenia, jest bardzo odpowiedzialną funkcją. Mimo to, wciąż zabiega o nią bardzo wiele osób wiążących swoją ścieżkę zawodową z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jak się można domyślać, stanowisko to jest stworzone dla pełnoletnich spełniających określone kryteria.

Według przepisów może być to osoba:

 • niekarana,
 • z co najmniej średnim wykształceniem (wymóg ten nie dotyczy instruktorów harcerskich posiadających stopień co najmniej przewodnika bądź równoważny dotyczący pełnienia funkcji wychowawcy w trakcie wypoczynku organizowanego przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (wymóg ten nie dotyczy nauczycieli posiadających wykształcenie wskazujące na pracę z dziećmi – np. w placówkach wsparcia dziennego bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich ze stopniem co najmniej przewodnika oraz osób, które uzyskały przed 23 sierpnia 2013 r. tytuł instruktora oraz trenera sportu).

Centrum Doskonalenia Zawodowego oferuje „Kurs na Wychowawcę Wypoczynku”, który kursanci realizując program za pośrednictwem platformy dydaktycznej mogą ukończyć w 1-2 dni.